ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VDL AGROTECH B.V.

1. DEFINITIES

1.1. Tenzij uit de context duidelijk blijkt dat er iets anders bedoeld wordt, hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

Opdrachtgever VDL Agrotech B.V. te Eindhoven ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 16059553 en BTW nummer NL007874042B01.

Leverancier de wederpartij van VDL Agrotech B.V.

Partijen Opdrachtgever en Leverancier

Goederen één of meer Goederen, waaronder tevens onderdelen, accessoires, diensten en/of bestanddelen daarvan inclusief eventuele aanverwante materiaalcertificaten, kwaliteitsdocumenten of andere op de leveringsomvang betrekking hebbende documenten die door Leverancier worden geleverd aan Opdrachtgever.

Schriftelijke in deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijkgesteld aan Schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per E-mail, Internet, EDI.

Offerte het Schriftelijke aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid Goederen op een bepaalde datum op een bepaalde locatie te leveren.

Order de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de Offerte van Leverancier door de Opdrachtgever. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegde persoon van Opdrachtgever.

Overeenkomst de Schriftelijke vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Leverancier betreffende de levering van Goederen.

Levering het één of meer Goederen in bezit stellen van, respectievelijk het in de macht brengen van Opdrachtgever en/of eventuele installatie en montage van deze Goederen, onder welke titel dan ook.

Afroepcontract een Overeenkomst waarbij vastgelegde aantallen Goederen tegen vooraf vastgestelde prijzen en condities naar behoefte door Opdrachtgever worden afgeroepen en door Leverancier geleverd.

Zicht- of proefzending een Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever, waarbij Leverancier Goederen gedurende een schriftelijke overeengekomen periode kosteloos ter beschikking stelt en Opdrachtgever als zicht-, dan wel proefnemer optreedt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle offerteaanvragen, bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering Goederen, zoals genoemd onder artikel 1, ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2. De algemene voorwaarden van Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Wijzigingen van of aanvullingen op onze Algemene Inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en gelden uitsluitend voor die betreffende Offerte of Overeenkomst waarbij de wijziging of aanvulling is overeengekomen, tenzij anders is overeengekomen.

3. OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1. Aanvragen voor een Offerte binden Opdrachtgever niet, elke door de Leverancier uitgebrachte Offerte is vrijblijvend.

3.2. Offertes van Leverancier aan Opdrachtgever worden geacht tenminste gedurende drie maanden na dagtekening bindend te zijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.3. De met de Offerte gepaard gaande kosten en die van eventuele noodzakelijke monsters zijn voor rekening van Leverancier.

3.4. Indien een Schriftelijke Order volgt op een Offerte van Leverancier, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever verzonden Order door de Leverancier wordt bevestigd. Opdrachten dienen binnen 3 werkdagen na dagtekening van de Opdracht door de Leverancier Schriftelijk te worden bevestigd.

3.5. Bij afroepcontracten komt de Overeenkomst tot (deel)levering tot stand telkens op het moment dat, binnen het kader van afroepcontract, door Opdrachtgever verzonden order voor een (deel)levering, door de Leverancier wordt bevestigd.

3.6. De door of vanwege Opdrachtgever verstrekte matrijzen, mallen, vormen, stempels, modellen, tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, blijven eigendom van Opdrachtgever en dienen door Leverancier op eerste verzoek daartoe van Opdrachtgever terstond geretourneerd te worden. Opdrachtgever behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze stukken voor Leverancier is gehouden deze te bewaren, afscheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of derden en kenbaar te maken als eigendom van Opdrachtgever.

3.7. De in 3.6 genoemde door of vanwege Opdrachtgever verstrekte Goederen mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei ander wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming daartoe van Opdrachtgever.

3.8. Leverancier staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke en vrijwaart Opdrachtgever ter zake van alle aanspraken van derden gebaseerd op een inbreuk op rechten die hieruit voortvloeien.

4. PRIJZEN

4.1. Alle in een Overeenkomst genoemde prijzen zijn bindend, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de leveringscondities DDP, Delivered Duty Paid, Incoterms 2010, op de overeengekomen plaats van levering tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. LEVERTIJD

5.1. De Leverancier is verplicht de Order binnen de overeengekomen termijn(en) uit te voeren.

5.2. Voorzienbare vertragingen in de levering dienen onmiddellijk Schriftelijk te worden medegedeeld aan de besteller van Opdrachtgever, met de vermelding van de reden en de verwachte duur van de vertraging, ongeacht of deze de gehele Levering of een deel daarvan betreft.

5.3. Opdrachtgever heeft het recht de afleveringstermijn te verlengen. In dat geval zal de Leverancier de Goederen deugdelijk opslaan, beveiligen en verzekeren. Eventuele daaraan verbonden meerkosten kunnen uitsluitend na overleg met Opdrachtgever worden doorberekend.

6. LEVERING

6.1. Leveringen zijn gebaseerd op leveringsconditie DDP, Delivered Duty Paid, Incoterms 2010, opgesteld en gepubliceerd door Internationale Kamer van Koophandel (ICC) op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, tenzij Partijen anders Schriftelijk zijn overeengekomen.

7. VERPAKKING EN VERZENDING

7.1. Goederen dienen deugdelijk en adequaat te zijn verpakt en eventueel met aanvullende voorschriften van Opdrachtgever te worden gekenmerkt, zodat zij de plaats van bestemming in goede staat kunnen bereiken en aldaar goed te ontvangen zijn.

7.2. Bij de te leveren Goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dienen naam van de besteller, het opgegeven ordernummer, de opgegeven re ferentie, alsmede artikelnummer(s) van de Opdrachtgever, aantal(len), eenheid en de juiste omschrijving(en) van het artikel van Opdrachtgever vermeld te zijn.

7.3. Bij de te leveren Goederen dienen alle van toepassing zijnde materiaalcertificaten, kwaliteitsdocumenten of andere op de Levering betrekking hebbende documenten aanwezig te zijn. Leveringen worden als zodanig door Opdrachtgever in behandeling genomen op moment dat Goederen en voornoemde documenten op afgesproken locatie ontvangen zijn.

7.4. Alle verpakkingen, uitgezonderd leenemballage, wordt bij de levering eigendom van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervan afziet. Retourzending van verpakking of leenemballage is voor rekening van Leverancier.

7.5. Leenemballage wordt door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voor rekening en risico van Leverancier geretourneerd tegen volledige creditering van het daarvoor door de Leverancier aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

8. KWALITEIT

8.1. Wanneer ISO 9001: 2015 of een soortgelijke certificering is verkregen, zal de Leverancier de Opdrachtgever toestaan de procedures van de Leverancier op het gebied van kwaliteitsbewaking te controleren. Leverancier zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om aan de betreffende normen te blijven voldoen.

8.2. Leverancier neemt de verplichting op zich om de Levering vóór verzending te inspecteren teneinde zich ervan te verzekeren dat zij in alle opzichten inclusief maar niet beperkt tot kwaliteit en kwantiteit aan de Order voldoen. Uitsluitend materialen en op de Levering betrekking hebbende documenten die bij deze inspectie zijn goedgekeurd mogen worden geleverd.

8.3. Een keuring van de Goederen c.q. de goedkeuring of afwijzing ervan laat het recht van Opdrachtgever om een vordering in te stellen onverlet en heeft geen gevolgen voor geldigheid van de garanties c.q. voor de aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst.

9. INSPECTIE EN KEURING

9.1. Opdrachtgever is bevoegd, maar niet verplicht, om de Goederen te keuren of te laten keuren.

9.2. De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van Leverancier.

9.3. Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de Goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Opdrachtgever dit schriftelijk aan Leverancier melden.

9.4. Opdrachtgever is niet verplicht om de Levering of delen daarvan onmiddellijk te inspecteren. Gebreken worden ter kennis van Leverancier gebracht nadat zij zijn ontdekt. Leverancier doet hierbij afstand van het verdedigingsmiddel van te late kennisgeving.

9.5. In geval van afkeuring van de Goederen tijdens of na levering, gaan het eigendom en het risico van de afgekeurde Goederen op Leverancier over vanaf de datum van dagtekening van de in lid

9.6. Vóór levering heeft de Opdrachtgever het recht om te allen tijde de zaken/diensten, tijdens productie, bewerking of opslag te (doen) inspecteren en/of te (doen) keuren.

9.7. Indien de Goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan de productspecificatie, zal Leverancier voor zijn rekening de Goederen ter keuze van de Opdrachtgever op eerste aanzegging herstellen of vervangen. De originele levertijd blijft gehandhaafd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.8. In geval Opdrachtgever het geleverde afkeurt, heeft Leverancier de gelegenheid en de plicht om binnen vijf werkdagen voor herstel of vervanging van het geleverde zorg te dragen. Indien Leverancier niet aan zijn verplichting voldoet binnen de voormelde termijn, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, of ter zake maatregelen te (doen) nemen, voor risico van Leverancier. Laat onverlet de schade claimen.

9.9. Ingebouwde Goederen, die tijdens gebruik en binnen de overeengekomen garantieperiode vallen, niet of niet voldoende functioneren worden op kosten van Leverancier hersteld of vervangen.

10. FACTURERING EN BETALING

10.1. Leverancier dient op factuur de naam van de besteller, het opgegeven ordernummer, de opgegeven referentie, alsmede artikelnummer(s) van de Opdrachtgever, aantal(len), eenheid en de juiste omschrijving(en) van het artikel van Opdrachtgever en de overeengekomen prijs te vermelden. Indien de Overeenkomst strekt tot het verrichten van diensten die op uur- of dag(deel) aan de Opdrachtgever inrekening worden gebracht, dient Leverancier aan de factuur een gedetailleerde uren- of dag(deel)verantwoording toe te voegen. Facturen die aan deze vereisten niet voldoen, worden door de Opdrachtgever aan Leverancier geretourneerd met het verzoek om aanvulling van de ontbrekende gegevens.

10.2. Betaling voor de geleverde Goederen geschiedt binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen betalingstermijn is overeengekomen zal Opdrachtgever de factuur voor de geleverde Goederen betalen 30 dagen einde maand na ontvangst van factuur mits goedkeuring van levering en factuur heeft plaatsgevonden.

10.3. Ieder recht om te factureren, vervalt na verloop van twaalf (12) kalendermaanden vanaf de dag waarop de Goederen door Opdrachtgever zijn ontvangen en goedgekeurd.

10.4. Opdrachtgever is bevoegd, in geval van eventuele vooruitbetaling, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, te verlangen dat Leverancier voor rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Opdrachtgever acceptabele bankinstelling om de nakoming van zijn verplichting zeker te stellen.

10.5. Opdrachtgever is bevoegd de bedragen die hij aan Leverancier verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die hij, en/of andere tot hetzelfde concern als Opdrachtgever behorende vennootschappen) te vorderen hebben van Leverancier, en/of van andere tot hetzelfde concern als Leverancier behorende vennootschappen. Indien in geval van verrekening bedragen in verschillende valuta luiden zal Opdrachtgever bepalen in welke valuta de compensatie zal plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de officiële koers, geldig op de dag waarop betaling volgens desbetreffende facturen verschuldigd is.

11. GEHEIMHOUDING

11.1. Leverancier is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot al hetgeen hem ter kennis komt of is gekomen van de Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin.

11.2. Leverancier staat er voor in dat al haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden aan een gelijkluidende geheimhouding zijn gehouden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van deze overeenkomst alsmede na beëindiging van de overeenkomst.

11.3. Leverancier zal zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever geen melding in publicatie of reclame uitingen maken van deze overeenkomst en/of inhoud daarvan.

12. OVERDRACHT, UITBESTEDING

12.1. Leverancier is niet gerechtigd enige verplichting, die voor hem voortvloeit uit deze overeenkomst, geheel noch gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

12.2. Ongeacht voormelde toestemming blijft Leverancier onverminderd aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever met betrekking tot al hetgeen voortvloeit uit de overgedragen verplichtingen.

13. ORDE, VEILIGHEID EN MILIEU

13.1. Leverancier, zijn medewerkers en de eventuele door hem met Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ingeschakelde personen/derden, is/zijn gehouden de wettelijke veiligheids -, gezondheids-, en milieuvoorschriften in acht te nemen. De gevolgen van overtreding van enig voorschrift in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn geheel voor rekening en risico van Leverancier.

13.2. Leverancier, zijn medewerkers en eventuele door hem met Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ingeschakelde personen/derden, is/zijn gehouden de bedrijfsvoorschriften en reglementen van Opdrachtgever op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of anderszins stipt na te leven zodra zij zich begeven op de locatie van Opdrachtgever.

13.3. Leverancier verklaart overeenkomstig EU-stoffenwetgeving REACH EC 1907/2006, alle goederen, producten, welke door Opdrachtgever zijn besteld volgens genoemde wetgeving zijn geregistreerd dan wel gepreregistreerd. Leverancier bevestigd dat Goederen welke door Leverancier geleverd worden geen Zeer Zorgwekkende stoffen bevatten, zoals opgenomen in annex IV van voornoemde verordening.

13.4. Leverancier verklaart overeenkomstig EU-stoffenwetgeving RoHS 2011/65/EU, dat Goederen welke door Leverancier geleverd worden een kleiner aandeel dan de maximaal gestelde concentratie aan Zorgwekkende stoffen bevatten, zoals opgenomen in annex VI van voornoemde verordening.

13.5. Zoals genoemd in artikel 13.3 – 13.4 zal Leverancier zich houden aan de EU-stoffenwetgeving REACH – RoHS. Indien er van een product en/of verpakking veiligheid-informatiebladen bestaan, dient Leverancier vóór Levering deze bladen van elk product direct aan Opdrachtgever te overhandigen en digitaal aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

13.6. Leverancier verklaart dat hij overeenkomstig Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, een beleid heeft opgesteld en due-diligence maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs waarborgen dat geleverde Goederen geen componenten bevatten die een relatie hebben tot conflictgebieden zoals opgenomen in sectie 1502 van voornoemde verordening. Leverancier verklaart medewerking te verlenen bij het verstrekken van due-diligence-informatie in leveringsketen van Opdrachtgever.

13.7. Leverancier levert in overeenstemming met Verordening IMO MEPC.269(68) een verklaring van milieubelastende stoffen. Het niet voorzien in een dergelijke verklaring zal worden beschouwd als een verklaring van het ontbreken van voornoemde stoffen voor welke de leverancier contractueel dan wel middels wetgeving verantwoordelijk wordt gehouden. Leverancier verklaart medewerking te verlenen bij het opstellen van een zogenaamd Green Passport ter verklaring van

gebruik van milieubelastende stoffen.

14. EIGENDOM EN RISICO

14.1. Het eigendom en risico van het geleverde gaat over op Opdrachtgever op het moment van Levering en de daaraan gekoppelde goedkeuring, tenzij expliciet anders is overeengekomen en beschreven. Uitzondering vormen Goederen die worden geleverd op basis van zicht- en proefzendingen en consignatie.

14.2. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van Opdrachtgever door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven/worden onder alle omstandigheden eigendom van Opdrachtgever.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever leidt als gevolg van aan de Leverancier toerekenbare niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming van de Overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet contractuele verplichting. Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande.

15.2. Leverancier zal zich ter zake zijnde aansprakelijkheid op grond van wet en/of overeenkomst jegens Opdrachtgever voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden. Leverancier zal op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.

16. GARANTIE

16.1. Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en eventueel de installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan Europese wet- en regelgeving alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids -, milieu-, gezondheids-, en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals gelden ten tijde van levering.

16.2. Leverancier staat er voor in dat alle onderdelen, hulpstukken, gereedschappen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken, veiligheidsbladen en overige hulpmiddelen die noodzakelijk of voorgeschreven zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

16.3. Leverancier garandeert dat voor de door hem geleverde Goederen bij gebreke van een in de Overeenkomst bedongen garantietermijn, geldt een garantieperiode van vier en twintig (24) kalendermaanden vanaf het tijdstip van aflevering van de door Opdrachtgever toegepaste Goederen aan de eerste eindgebruiker van Opdrachtgever.

16.4. Goederen die onder garantie zijn hersteld of zijn vervangen vangt na levering van de vervangen of herstelde Goederen de overeengekomen garantieperiode van vier en twintig (24) maanden opnieuw aan.

16.5. Indien Leverancier zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet conform het bepaalde in de Overeenkomst nakomt, kan Opdrachtgever de noodzakelijke werkzaamheden voor rekening en risico van Leverancier doen uitvoeren door derden, mits Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

16.6. Leverancier is verplicht reserveonderdelen ter zake van de Goederen gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde Goederen van 10 jaar, in voorraad te houden en op afroep te leveren.

17. INDUSTRIEEL EN/OF INTELLECTUEEL EIGENDOM

17.1. Leverancier staat er voor in dat het gebruik, daaronder inbegrepen doorverkoop, van de door hem geleverde Goederen, of van de door hem ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of enige andere rechten van derden.

17.2. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken, die voortvloeien uit enige inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die gevolg is van enige inbreuk.

18. ONTBINDING

18.1. Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval zijn faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige vergelijkbare toestand van de onderneming van Leverancier, is hij van rechtswege in gebreke en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Leverancier en/of betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

18.2. Alle vorderingen die Opdrachtgever in de in het eerste lid genoemde gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

18.3. Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

19. OVERMACHT

19.1. Geen der Partijen is aansprakelijk voor enigerlei niet nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of voor het niet in acht nemen van enig contractuele termijn indien zulks te wijten is aan een redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid die buiten hun macht is gelegen (overmacht).

19.2. Een Partij die zich op overmacht beroept, dient de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd Schriftelijk in kennis te stellen.

19.3. Na ontvangst van kennisgeving van overmacht kan de wederpartij hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden tenzij de nakoming van zijn eigen verplichting opschorten, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

19.4. Leverancier kan zich niet op overmacht beroepen in geval van een niet tijdige toelevering van materiaal, openbare voorzieningen of diensten aan hemzelf of zijn toeleveranciers, een tekort aan arbeidskrachten of liquide middelen en/of tekorten aan of gebreken in grondstoffen, stakingen, arbeidsonrust, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid aan de zijde van de werknemers of leidinggevenden, opstand, transportproblemen, slechte weersomstandigheden, storingen in de communicatielijnen, stroomuitval en soortgelijke rampen.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

20.1. Op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

20.2. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (het Weense Koopverdrag) is niet van toepassing op deze Algemene Inkoopvoorwaarden noch op de Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende nadere Overeenkomst.

20.3. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever statutair gevestigd is. De procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal.

21. SLOTBEPALINGEN

21.1. Het is Leverancier (of zijn personeel) niet toegestaan personeelsleden van Opdrachtgever te bewegen tot prestaties, toezeggingen en dergelijke tegen enige vorm van beloning of gift aan dat personeelslid. Indien het personeel van Leverancier in strijd met het hiervoor bepaalde handelt zal leverancier jegens Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, per overtreding aansprakelijk zijn voor een door Opdrachtgever geleden schade die reeds nu voor alsnog forfaitair wordt vastgesteld op een bedrag van €25.000,- per overtreding. De overige rechten van Opdrachtgever worden onverlet gelaten.

21.2. Onder personeelsleden worden in dit artikel mede verstaan personen die al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze verbonden zijn aan een der Partijen.